رزومه دکتر کشکولی

84f6c064d28d104b5722f3bfdd05d51d

دکتر محمد رسول کشکولی

 • لیسانس علوم قضایی
 • کارشناسی ارشد حقوق
 • دکترای حقوقی
 • قاضی برجسته دادگاه های حقوقی کشور
 • قاضی اجرای احکام
 • قاضی سرپستی
 • قاضی ناظر بر زندان
 • رئیس دادگاه عمومی
 • معاون قضایی دادگستری
 • عضویت در کمسیون علمی، حقوقی دادگستری استان البرز
 • مدرس دوره های کاربردی حقوق برای مدیران و کارآفرینان در ده ها سازمان معتبر از جمله: سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی و دانشگاه تهران(استاد مدعو)