گزارش نظرسنجی موسسه گسترش علوم و فنون پایوران

گزارش نظرسنجی موسسه گسترش علوم و فنون پایوران در خصوص شناسایی محبوب­ترین برندهای دولتی در آموزش­های کاربردی در استان تهران….. مشروح خبر

طی نظرسنجی از نزدیک به ۲۰۰ نفر از متقاضیان آموزش­های کاربردی و کوتاه مدت در حوزه مدیریت و کارآفرینی،

چهار سازمان دولتی مورد ارزیابی قرار گرفتند که رتبه بندی آنها به شرح زیر است.

رتبه اول: مرکز آموزش­های کاربردی دانشگاه شهید بهشتی

رتبه دوم: سازمان آموزش فنی و حرفه­ای کشور

رتبه سوم: مرکز آموزش­های کاربردی دانشگاه تهران

رتبه چهارم: موسسه عالی آموزش و برنامه ریزی ریاست جمهوری