کارگاه حقوق *


کارگاه حقوق *

asli

برگزاری کارگاه آموزشی حقوق برای مدیران

با حضور دکتر کشکولی از قضات برجسته ی دادگاه های کشور

ارائه گواهی نامه معتبر از دانشگاه تهران

تاریخ برگزاری: ۳۰آذر ماه ۹۵ و ۱ دی ماه ۹۵

با مشارکت داشگاه تهران وشرکت شهرک های صنعتی استان قزوین

درباره نویسنده