گارگاه دو روزه ی حقوق برای مدیران


گارگاه دو روزه ی حقوق برای مدیران

 

برگزاری کارگاه حقوق برای مدیران

موسسه گسترش علوم و فنون پایوران با همکاری دانشگاه تهران، در تاریخ های ۳۰آذر و ۱دی ماه سال جاری، کارگاه دو روزه ی حقوق برای مدیران را با موفقیت برگزار نمود.

شایان ذکر است شروع دوره با حضور جناب آقای دکتر کشکولی از قضات برجسته دادگاه های حقوقی کشور، در خصوص “قوانین حقوقی امور مالی” به مدت ۵ساعت برگزار گردید

و در ادامه جناب آقای میثم ایزدپناه در زمینه ی “رفتار شناسی انسان در قالب قانون” دوره را خاتمه بخشیدند.

 

درباره نویسنده