عنوان دوره


عنوان دوره

شرکت در دوره ی آموزشی مدیریت آموزش و توانمندسازی کارکنان در واحد های صنعتی در تاریخ ۹۶/۳/۱

درباره نویسنده