اصول برنامه ریزی صحیح


اصول برنامه ریزی صحیح

اصول برنامه ریزی صحیح

برنامه-ریزی

در مدیریت کلان و غیر کلان، برنامه ریزی (یا نقشه راه) یکی از اولین اصول محسوب می شود. برنامه ریزی را یکی از مهارت های لازم برای مدیریت درست بر می شمارند. برنامه ریزی عبارتست از مجموعه ای از فعالیت های همگن و منظم برای رسیدن به هدفی خاص و معین و حصول نتیجه. برنامه ریزی از نظر زمان حصول نتیجه یا کوتاه مدت است و یا بلند مدت. برنامه ریزی در هر زمان، می تواند اهداف متفاوتی را در بر داشته باشد.

برنامه ریزی در هر سطحی باید از ویژگی های زیر برخوردار باشد:

  • جامعیت و شامل بودن
  • داشتن نگاه کلی و جزئی به امور
  • مشخص کردن اهداف در تمام زمینه ها
  • انعطاف پذیر بودن برنامه به خصوص در زمینه ی اجرایی و زمانبندی
  • مشخص بودن زمان (کوتاه مدت و بلند مدت بودن)

بدون در نظر گرفتن هر یک از ویژگی های فوق امور اجرایی سازمان را با مشکل مواجه می کند. در زمان اجرای برنامه نیز باید توجه داشت که در صورت بروز مشکل در هر اجرا، سایر موارد و اهداف به چالش کشیده نشود. برای حل این مسئله، تهیه یک برنامه ی متمم (پلان B) ضروریست.

برنامه همچنین باید کاملا با واقعیت های موجود منطبق بوده و در فرایند برنامه ریزی باید از هرگونه توسل به تخیل پرهیز نمود. در عین حال مدیران خلاق نباید هیچگاه از رویا هایشان دست نکشند. توجه به مرز باریکی که بین رویا و غیرواقعی بودن وجود دارد می تواند در این مورد راهگشا باشد.

افرادی هم هستند که برنامه ریزی را مانع پیشرفت های مدیریتی می دانند، اما آنچه مشخص است: طبقه بندی امور و مشخص کردن گام ها، فعالیت ها و اهداف، حتی اگر به نتیجه نرسند، باعث آزاد کردن فکر و ابعاد فکری یک مدیر خواهد شد.